Laurent Cerciat • Marie Compagnon • Guillaume Hillairet • Kakuko Ishii • Akiko Kitada
Nobuo Okada • Bruno Pellier • Zon Sakai • Yoshihiro Shinjo
Sachiko Torisu • Mitsuo Tsuda • Anne Xiradakis